본문 바로가기 대메뉴 바로가기

CNU HOSPITAL

Төрөл бүрийн баримт бичиг / магадлагаа олгох

Холбогдох хууль тогтоомж

 • Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйл магадлагаа г.м

Амбулаторийн эмчилгээ хийлгэсэн тохиолдолд

 1. тухайн тасагт бүртгүүлэх, (баримт бичиг олгох хүсэлт гаргах)
 2. Хариуцагч эмч бичих
 3. Олгох

  (Төв байр: 2, 3-р цонх/ Хүүхдийн эмнэлгийн байр: эмнэлэгт хэвтэх болон гарах бүртгэлийн цонх/Үе мөчний төв: эмнэлэгт хэвтэх болон гарах бүртгэлийн цонх)

Хэвтэн эмчлүүлсэн тохиолдолд

 1. Хэвтэн эмчлүүлэх тасаг, (баримт бичиг олгох хүсэлт гаргах)
 2. Хариуцагч эмч бичих
 3. Олгох

  (Төв байр: 2, 3-р цонх/ Хүүхдийн эмнэлгийн байр: эмнэлэгт хэвтэх болон гарах бүртгэлийн цонх/Үе мөчний төв: эмнэлэгт хэвтэх болон гарах бүртгэлийн цонх)

Оношийн магадлагаа авах хүсэлт гаргах

 • Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 17 дугаар зүйлд зааснаар зөвхөн хүсэлт гаргагч өөрөө л хүсэлт гаргах боломжтой(тухайн хүнээс өөр хүн боломжгүй). Гэхдээ өвчтөн нас барсан тохиолдолд 3 дугаар зүйл ангид заасан шаардагдах баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх, хэрэв өвчтөн ухаангүй байгаа бол 4 дүгээр зүйл ангид заасан шаардагдах баримт бичгүүдийг бүрдүүлэх.
 • Баримт бичгүүдийг дахин олгоход эмчилгээний түүхийг олгоход шаардлагатай бичиг баримттай адил байна.

Баримт / оношийн магадлагаанаас бусад баримт олгоход шаардлагатай бичиг баримт

 • Өвчтөн өөрөө хүсэлт гаргахад: биеийн байцаалт (иргэний үнэмлэх, гадаадын иргэний үнэмлэх, паспорт, жолооны үнэмлэх түүнээс гадна олон нийтийн байгууллагаас авсан өөрийгөө мөн болохыг гэрчлэх баримт)
 • Асран хамгаалагч хүсэлт гаргах тохиолдолд: Өвчтөний биеийн байцаалт, асран хамгаалагчийн биеийн байцаалт, гэр бүлийн хамааралтай болохыг батлах баримт бичиг
 • Өвчтөн насанд хүрээгүй тохиолдолд: Асран хамгаалагчийн биеийн байцаалт, гэр бүлийн хамааралтай болохыг батлах баримт бичиг
 • Төлөөлөх хүний хувьд(даатгалын компани, гэр бүлийн хамааралгүй гадны хүн)хүсэлт гаргах тохиолдолд: Өвчтөний биеийн байцаалтын хуулбар(гэхдээ, өвчтөн 17 наснаас доош настай байх тохиолдлыг оролцуулахгүй), төлөөлөх хүний биеийн байцаалт, өвчтөн өөрөө гарын үсэг зурсан зөвшөөрлийн бичиг болон итгэмжлэх(зөвхөн, өвчтөн 14 наснаас доош настай байх тохиолдолд хууль ёсны төлөөлөгч бичиж, гэр бүлийн хамааралтай болохыг батлах баримт бичиг г.м хууль ёсны төлөөлөгч болохыг батлах баримт бичиг)

Баримт / оношийн магадлагаа олгохтой холбоотой асуудал

 • Баримт олгох: Төв байр (2, 3-р цонх) / Хүүхдийн эмнэлгийн байр (эмнэлэгт хэвтэх / эмнэлгээс гарах бүртгэлийн цонх) / сэргээн засах үений эмчилгээний төв (эмнэлэг (эмнэлэгт хэвтэх / эмнэлгээс гарах бүртгэлийн цонх))
 • Эрүүл мэндийн магадлагаа олгох: Энгийн оношлогоо шинжилгээний төвд(T.280-8530) бүртгүүлж шинжилгээ хийлгэсэн бол дараагийн өдөр, эсвэл түүний дараагийн дараах өдөр 3:00 цагаас хойш олгоно.
 • Олгох үед хураамжийг тусад нь авах болно (баримт тус бүрийн дүнгээс их)